کلیپ

در کنفرانس روسای مجالس ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه: 
هشت راهکار ایران برای تحقق منطقه ای قوی تر در دنیای پسا آمریکایی

در کنفرانس روسای مجالس ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه: هشت راهکار ایران برای تحقق منطقه ای قوی تر در دنیای پسا آمریکایی

در کنفرانس روسای مجالس ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه: 
ایران سد بزرگی در برابر سوداگران خشونت است/به تحریم‌کنندگان هشدار می‌دهم اگر توانایی‌های ما در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم در خاستگاه آنها ضربه‌ای ببیند؛ شما نخواهید توانست از زیر آوار مواد مخدر، پناهجویان و بمبها و ترورها به سلامت خارج شوید

در کنفرانس روسای مجالس ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه: ایران سد بزرگی در برابر سوداگران خشونت است/به تحریم‌کنندگان هشدار می‌دهم اگر توانایی‌های ما در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم در خاستگاه آنها ضربه‌ای ببیند؛ شما نخواهید توانست از زیر آوار مواد مخدر، پناهجویان و بمبها و ترورها به سلامت خارج شوید

در کنفرانس روسای مجالس ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه: 
کشوری که جنگی تجاری با چین به راه انداخته، به پاکستان طعنه می زند، افغانستان را تحقیر، ترکیه را تنبیه، روسیه را تهدید و ایران را تحریم می کند؛ متهم ردیف اول در شکستن پیوندهاست

در کنفرانس روسای مجالس ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه: کشوری که جنگی تجاری با چین به راه انداخته، به پاکستان طعنه می زند، افغانستان را تحقیر، ترکیه را تنبیه، روسیه را تهدید و ایران را تحریم می کند؛ متهم ردیف اول در شکستن پیوندهاست

در کنفرانس روسای مجالس ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه: 
موفقیت این اجلاس، در گرو اراده جمعی برای خشکاندن ریشه های تروریسم است/ مردم منطقه از خونریزی و آوارگی خسته اند

در کنفرانس روسای مجالس ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه: موفقیت این اجلاس، در گرو اراده جمعی برای خشکاندن ریشه های تروریسم است/ مردم منطقه از خونریزی و آوارگی خسته اند

در کنفرانس روسای مجالس ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه: 
خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها نمونه بارز تروریسم اقتصادی است

در کنفرانس روسای مجالس ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه: خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها نمونه بارز تروریسم اقتصادی است

در کنفرانس روسای مجالس ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه: 
ایران قربانی تروریسم و امروز آمریکا و غرب، پناهگاه تروریستها است/ اقدامات تروریستی تروریست ها کوچکترین خللی در عزم و اراده دولت و ملت ایران برای مبارزه بی امان با تمامی اشکال تروریسم وارد نکرده است

در کنفرانس روسای مجالس ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه: ایران قربانی تروریسم و امروز آمریکا و غرب، پناهگاه تروریستها است/ اقدامات تروریستی تروریست ها کوچکترین خللی در عزم و اراده دولت و ملت ایران برای مبارزه بی امان با تمامی اشکال تروریسم وارد نکرده است

در جلسه شورای اداری استان سمنان:
برنامه ها و طرحهای راهبردی دولت در استان سمنان

در جلسه شورای اداری استان سمنان: برنامه ها و طرحهای راهبردی دولت در استان سمنان