شنبه 2 تير 1397 - 18:21
فارسی | العربية | English

کلیپ

در جمع صمیمی اصحاب رسانه  : 
نقد را می پذیریم اما تخریب، آدرس غلط دادن و نا امید کردن مردم است/ رسانه ها و اهل آن امانتداران مردم هستند

در جمع صمیمی اصحاب رسانه : نقد را می پذیریم اما تخریب، آدرس غلط دادن و نا امید کردن مردم است/ رسانه ها و اهل آن امانتداران مردم هستند

در جمع صمیمی اصحاب رسانه  :  
مشکل اصلی ما امنیتی و اقتصادی و فرهنگی نیست؛ جنگ روانی و تبلیغاتی است/بزرگترین غم برای یک کشور این است که مرجع ملت، رسانه خارجی باشد

در جمع صمیمی اصحاب رسانه : مشکل اصلی ما امنیتی و اقتصادی و فرهنگی نیست؛ جنگ روانی و تبلیغاتی است/بزرگترین غم برای یک کشور این است که مرجع ملت، رسانه خارجی باشد

در جمع صمیمی اصحاب رسانه  :  
حل برخی اشکالات پیچیده است اما کاملا نسبت به آینده کشور امیدوارم

در جمع صمیمی اصحاب رسانه : حل برخی اشکالات پیچیده است اما کاملا نسبت به آینده کشور امیدوارم

در جمع صمیمی اصحاب رسانه  : 
از صندوق رای نا امید و جدا شدن، یعنی به سمت دشمن حرکت کردن/ از صندوق ۹۲ تا صندوق ۹۶ از رشد منفی به رشد مثبت رسیدیم

در جمع صمیمی اصحاب رسانه : از صندوق رای نا امید و جدا شدن، یعنی به سمت دشمن حرکت کردن/ از صندوق ۹۲ تا صندوق ۹۶ از رشد منفی به رشد مثبت رسیدیم

در جمع صمیمی اصحاب رسانه  :  
آن نگرانی که به انسجام، برنامه و عزم برای رفع نگرانی بینجاند؛ پذیرفتنی است/ نا امیدی به معنای تسلیم در برابر بد خواهان است

در جمع صمیمی اصحاب رسانه : آن نگرانی که به انسجام، برنامه و عزم برای رفع نگرانی بینجاند؛ پذیرفتنی است/ نا امیدی به معنای تسلیم در برابر بد خواهان است

دیدار صمیمی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره): 
اینکه هر سال عده‌ای از نیازمندان توانمند می‌شوند، افتخار کمیته امداد، بهزیستی و دولت است

دیدار صمیمی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره): اینکه هر سال عده‌ای از نیازمندان توانمند می‌شوند، افتخار کمیته امداد، بهزیستی و دولت است

دیدار صمیمی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره): 
دولت حمایت از عزیزان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را وظیفه انسانی، اسلامی و قانونی خود می داند

دیدار صمیمی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره): دولت حمایت از عزیزان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را وظیفه انسانی، اسلامی و قانونی خود می داند