کلیپ

در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: 
کند کردن مسیر فشار دشمن ، توقع ما از پارکهای علمی است

در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: کند کردن مسیر فشار دشمن ، توقع ما از پارکهای علمی است

در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: 
از وظایف پارکهای علمی علاوه بر فتح مرزهای فناوری و دانش، کمک به تولید است

در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: از وظایف پارکهای علمی علاوه بر فتح مرزهای فناوری و دانش، کمک به تولید است

در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: 
هدف تحریم ها، کاستن از رشد فناوری است؛ باید از تحریمها به عنوان فرصتی برای رشد فناوری ها در کشور بهره گرفت

در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: هدف تحریم ها، کاستن از رشد فناوری است؛ باید از تحریمها به عنوان فرصتی برای رشد فناوری ها در کشور بهره گرفت

در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: 
آمریکا زمانی با جذب متخصصان دنیا پیشرفت کرد که دورش دیوار نکشیده بود

در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: آمریکا زمانی با جذب متخصصان دنیا پیشرفت کرد که دورش دیوار نکشیده بود

در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: 
باید با فراهم کردن همه امکانات برای محقق و دانشجو، فرصت خطا و جبران آن هم داده شود

در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: باید با فراهم کردن همه امکانات برای محقق و دانشجو، فرصت خطا و جبران آن هم داده شود

در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: 
یک فناوری و اختراع برای ثبت، با ده‌ها پیچ و خم حقوقی و مقرراتی مواجه است و دولت و مجلس باید زیرساخت‌های حقوقی و مقرراتی را با کمک یکدیگر بوجود بیاورند

در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: یک فناوری و اختراع برای ثبت، با ده‌ها پیچ و خم حقوقی و مقرراتی مواجه است و دولت و مجلس باید زیرساخت‌های حقوقی و مقرراتی را با کمک یکدیگر بوجود بیاورند

در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: 
آزادی اندیشه اولین زیربنا برای پیشرفت در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی و سیاسی است

در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: آزادی اندیشه اولین زیربنا برای پیشرفت در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی و سیاسی است