كليپ

باید برای اینکه آنها در چارچوب پروتکل قرار بگیرند اقدامات تنبیهی هم انجام بگیرد

باید برای اینکه آنها در چارچوب پروتکل قرار بگیرند اقدامات تنبیهی هم انجام بگیرد

یکی از راههایی که این سیستم ایمنی ما تمرین کند و در برابر این ویروس آماده شود واکسن است

یکی از راههایی که این سیستم ایمنی ما تمرین کند و در برابر این ویروس آماده شود واکسن است

محدودیت‌ها هم اعمال می‌شود تا بتوانیم هم شرایط مردم خوزستان شرایط بهتری بشود هر چه سریع‌تر و هم این شرایط به استان‌های دیگر و مکان‌های دیگر در سراسرس کشور سرایت نکند.

محدودیت‌ها هم اعمال می‌شود تا بتوانیم هم شرایط مردم خوزستان شرایط بهتری بشود هر چه سریع‌تر و هم این شرایط به استان‌های دیگر و مکان‌های دیگر در سراسرس کشور سرایت نکند.

امروز آن شرایطی که آن روز برای ماسک بود امروز برای واکسن در دنیا پیش آمده است

امروز آن شرایطی که آن روز برای ماسک بود امروز برای واکسن در دنیا پیش آمده است

پس روزهایی است که تماس‌ها مقداری بیشتر است، فاصله‌های اجتماعی شاید کمتر مراعات شود و این آثار آن بد ظاهر می‌شود یعنی امروز اگر خدای ناکرده مراعات دقیق انجام نگیرد یک هفته بعد، دو هفته بعد آثار آن را می‌بینیم.

پس روزهایی است که تماس‌ها مقداری بیشتر است، فاصله‌های اجتماعی شاید کمتر مراعات شود و این آثار آن بد ظاهر می‌شود یعنی امروز اگر خدای ناکرده مراعات دقیق انجام نگیرد یک هفته بعد، دو هفته بعد آثار آن را می‌بینیم.

پرستارهای ما در سراسر کشور یکی از افتخارات‌شان این است که مسیر و راه زینب کبری(س) را انتخاب کنند.

پرستارهای ما در سراسر کشور یکی از افتخارات‌شان این است که مسیر و راه زینب کبری(س) را انتخاب کنند.

تا پایان این دولت هزار کیلومتر آزادراه به افتتاح می‌رسانیم از ابتدا تا پایان یعنی در طول 8 سال، هزار کیلومتر افتتاح می شود/دولت به زودی در منطقه شرق طرح مهمی برای آبرسانی دارد.

تا پایان این دولت هزار کیلومتر آزادراه به افتتاح می‌رسانیم از ابتدا تا پایان یعنی در طول 8 سال، هزار کیلومتر افتتاح می شود/دولت به زودی در منطقه شرق طرح مهمی برای آبرسانی دارد.