كليپ

در جلسه شورای اداری استان کرمان:
راه مذاکره را رها نکرده و به مذاکره هم اتکا نکرده ایم؛ اکنون در روند مذاکرات، در اصول توافق کرده ایم اما در شیوه اجرا مشکل داریم

در جلسه شورای اداری استان کرمان: راه مذاکره را رها نکرده و به مذاکره هم اتکا نکرده ایم؛ اکنون در روند مذاکرات، در اصول توافق کرده ایم اما در شیوه اجرا مشکل داریم

در جلسه شورای اداری استان کرمان:
در صادرات باید کالاهای خود را به بهترین کیفیت و بسته بندی ارائه کنیم

در جلسه شورای اداری استان کرمان: در صادرات باید کالاهای خود را به بهترین کیفیت و بسته بندی ارائه کنیم

در جلسه شورای اداری استان کرمان:
باید بر اساس توانمندی ها و امکانات خودمان، کشور را اداره و ضروریات مردم را تامین کنیم

در جلسه شورای اداری استان کرمان: باید بر اساس توانمندی ها و امکانات خودمان، کشور را اداره و ضروریات مردم را تامین کنیم

در جلسه شورای اداری استان کرمان:
سال آتی حقوق و درآمد حقوق بگیران ثابت را بالا می بریم/ ماهیانه غیر از یارانه، بسته حمایتی در اختیار خانواده های تحت فشار اقتصادی قرار می دهیم

در جلسه شورای اداری استان کرمان: سال آتی حقوق و درآمد حقوق بگیران ثابت را بالا می بریم/ ماهیانه غیر از یارانه، بسته حمایتی در اختیار خانواده های تحت فشار اقتصادی قرار می دهیم

در جلسه شورای اداری استان کرمان:
از اردیبهشت 98 روند تورم کاهش و رشد اقتصادی افزایش یافت

در جلسه شورای اداری استان کرمان: از اردیبهشت 98 روند تورم کاهش و رشد اقتصادی افزایش یافت

در جلسه شورای اداری استان کرمان:
در بستن و در تخته کردن و قفل زدن هنر نیست، بلکه گشودن این درها اهمیت دارد

در جلسه شورای اداری استان کرمان: در بستن و در تخته کردن و قفل زدن هنر نیست، بلکه گشودن این درها اهمیت دارد

در جلسه شورای اداری استان کرمان:
استکبار این است یک جمع، گروه و یا فرد به یک ملت رشید و بزرگ بگوید که همه شما اشتباه می‌کنید و همان چیزی که جمع کوچک ما می‌گوید ،حرف درست است . این همان کاری است که ابلیس در نافرمانی از فرمان حق داشت

در جلسه شورای اداری استان کرمان: استکبار این است یک جمع، گروه و یا فرد به یک ملت رشید و بزرگ بگوید که همه شما اشتباه می‌کنید و همان چیزی که جمع کوچک ما می‌گوید ،حرف درست است . این همان کاری است که ابلیس در نافرمانی از فرمان حق داشت