پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 05 Aug 2021 03:21:29 +0430Thu, 05 Aug 2021 03:21:29 +04302024رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ جمع باشکوه راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﺎن 22 ﺑﻬﻤﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖرﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻗﺒﻞ در ﺗﻘﺎﻃﻊ خیابان شهید نواب صفوی ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن و غرورآفرین ﻣﺮدم ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه آﻧان به ﺳﻮی ﻣﯿﺪان آزادی، ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ 22 ﺑﻬﻤﻦ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻗﺒﻞ در ﺗﻘﺎﻃﻊ خیابان شهید نواب صفوی ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن و غرورآفرین ﻣﺮدم ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه آﻧان به ﺳﻮی ﻣﯿﺪان آزادی، ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ 22 ﺑﻬﻤﻦ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.<br /> مردم با شعارهای انقلابی و حماسی &laquo;روحانی، روحانی حمایتت میکنیم&raquo;، از رییسجمهوری استقبال کردند.<br /> ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ دﻗﺎﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ.<br /> http://www.president.ir/fa/845742015-02-11 10:16:088458520287167766