پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 01 Dec 2021 00:53:01 +0330Wed, 01 Dec 2021 00:53:01 +03302024 نخبه پروری با فساد سازگار نیست/ گزارش کامل بورسیه ها به اطلاع مردم خواهد رسید/ ملت ایران پیروز مذاکرات هسته ای است * اگر خدایی ناکرده در جامعه نتوانیم حرف حق‌مان را بی‌دغدغه‌ بزنیم آن جامعه نمی‌تواند ما را به سعادت برساند * یک چیز را قبول داریم و آن مردم‌سالاری است و آرای ملت که واحد آن شهروند است و براساس آن تأثیرگذاری هر شهروند در مسیر کشور و سیاست و حکومت باید با دیگر شهروندان همسان و هم‌وزن باشد * دولت برای پرداخت هزینه در راه مبارزه با فساد آن هم این نوع که بدترین فساد است آمادگی دارد که هزینه‌های لازم را بپردازد، چرا که نخبه‌پروری با فساد سازگار نیست * مبادا که حق روستائیان یا برخی‌ها در نقاط دوردست و محروم در رییس‌ جمهوری در همایش ملی نخبگان جوان:رییس جمهوری روز سهشنبه در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان کشور با اشاره به اینکه ملت و سرزمین ایران، نخبه پرور است، تصریح کرد: رسیدن به قله آرزوها و رویاهای یک ملت، با نخبگان جوان آن کشور امکان پذیر است.رییس جمهوری روز سهشنبه در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان کشور با اشاره به اینکه ملت و سرزمین ایران، نخبه پرور است، تصریح کرد: رسیدن به قله آرزوها و رویاهای یک ملت، با نخبگان جوان آن کشور امکان پذیر است.<br /> حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این همایش که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با بیان اینکه این نخبگان هستند که میتوانند ملتی را در سطحی بالاتر برای نگاه به جهان قرار دهند، افزود: این سخن کاملاً درستی است که سرزمین و ملت ایران بستری نخبهپرور است. شما کدام سرزمین را سراغ دارید که این همه اندیشمند و نخبه چون خوارزمی، ابوریحان بیرونی، ابن سینا، رازی، سعدی، فردوسی، مولانا و دیگران را تقدیم کرده باشد. اینها به معنای آن است که خداوند استعداد لازم را برای پرواز به ملت ایران داده است.<br /> دکتر روحانی هوش و فراست برتر را به تنهایی برای رسیدن به اهداف یک ملت ناکافی عنوان کرد و اظهار داشت: این استعداد و هوش برتر توأم با جهاد و تلاش، از خودگذشتگی و شهامت است که ملتی را به سرمنزل مقصود میرساند.<br /> رییس جمهوری ادامه داد: نخبهای که در اظهارنظر و مطرح کردن ایده خود از احتمال شکست بترسد و از طرح ایده خود صرفنظر کند، در تحقق اهدافش موفق نخواهد بود چرا که طرح یک ایده و رسیدن به این نتیجه که آن ایده اشتباه بوده، نه تنها اشکالی ندارد بلکه خود پلهای برای پیشرفت و زمینهای برای حرکتی جدید خواهد بود.<br /> <br /> <strong>* نخبگان از ریسک کردن واهمه نداشته باشند</strong><br /> دکتر روحانی تصریح کرد: البته مجموعهای مثل بنیاد ملی نخبگان و دولت باید هزینهها و خسارتهای مادی حرکتها و تلاشهایی را که برای پی بردن به درستی و یا غلط بودن یک ایده ایجاد میشوند، جبران کنند، تا نخبگان از ریسک کردن واهمه نداشته باشند و ایدههای خود را به کرسی آزمایش بنشانند ولو اینکه در پایان مشخص شود که صحیح نبوده است.<br /> <br /> <strong>* ایران به درستی مرکز طلای خاکستری نامیده شده است</strong><br /> رییس جمهوری با اشاره به اینکه ایران به درستی مرکز طلای خاکستری نامیده شده است، گفت: ایرانیها چنانکه در گذشته استعداد و تلاشگری خود را قرین پیشرفت کردهاند، امروز نیز ثابت کردهاند که میتوانند با اتکاء به داشتهها و دانش خود پیشرفت کنند.<br /> <br /> <strong>* ملت ایران پیروز مذاکرات هسته ای است</strong><br /> دکتر روحانی با بیان اینکه ملت ایران طی 35 سال گذشته در برابر انواع فشارها ایستاده و پیروز شده است، اضافه کرد: برخیها میپرسند که آیا ما در مذاکرات هستهای پیروز میشویم که پاسخ من به آنها این است که ما امروز نیز پیروز هستیم. چرا که نمایندگان این ملت در برابر شش قدرت بزرگ نشسته و با استدلال سخن آنها را رد کرده و سخن خود را به کرسی مینشانند و قدرت چانهزنی سیاسی دارند که این به معنای پیروزی ملت بزرگ ایران است.<br /> رییس جمهوری اظهار داشت: ملت ایران هم امروز پیروز است و هم فردا و نه تنها در صحنه هستهای که در بسیاری از صحنهها پیروز است. اگر تلاش، اعتماد به نفس، خودباوری، ایثار و فداکاری را با علمدوستی و دانشپروری همراه کنیم، پیروزی نصیب ما خواهد شد.<br /> دکتر روحانی تصریح کرد: قطعاً علمدوستی صرف، برای پیشرفت و پیروزی کافی نیست و ما نیاز به میهندوستی، انساندوستی و اخلاقگرایی نیز داریم و هر روزی که خودمان را آماده میکنیم تا تمام استعداد و فرصتمان را فدای ایران عزیز و ملت بزرگ ایران کنیم و دین خود را در برابر این فرهنگ و تاریخ بلند ادا کنیم، پیروز هستیم و خواهیم بود.<br /> رییس جمهوری گفت: نخبگی فقط در موضوع علوم تجربی و فناوری نیست و باید در عرصه مدیریت، هنر، فرهنگ، ادب و ورزش و مسایل اجتماعی نیز نخبه داشته باشیم و گاهی یک طرح خوب و دقیق در این عرصهها میتواند به اندازه دهها فناوری نو به کشور کمک کند.<br /> <br /> <strong>* هدف ما توسعه همه جانبه است</strong><br /> دکتر روحانی ادامه داد: وقتی پیمودن مسیری را آغاز میکنیم همان مقدار که برای بهتر پیمودن آن به علوم تجربی نیاز داریم به علوم انسانی نیز احتیاج داریم و اگر اهداف و آرمانها در این مسیر برای ملت مبهم باشد، موفق نخواهیم بود، چرا که هدف ما نه توسعه یکجانبه که توسعه همه جانبه است. علم، اخلاق، مادیات، معنویت، مسایل اجتماعی و سیاسی و همه مسایل دیگری که مورد نیاز یک جامعه است تا زندگی و معیشت مردم بهتر و توأم با اخلاق و معنویت بیشتر تأمین شود، باید در نخبهپروری مورد توجه و نظر قرار بگیرد.<br /> <br /> <strong>* اگر مردم در خیابان احساس امنیت نکنند؛ پیشرفت و فناوری ها هیچ ارزشی ندارد</strong><br /> رییس جمهوری اظهار داشت: اگر جامعهای از بهترین و بالاترین علم و فناوری بهرهمند باشد، اما مردم آن در خیابان احساس امنیت نکنند، آن پیشرفتها و فناوریها هیچ ارزشی ندارد. اگر خدای ناکرده روزی فرا رسد که نیروی امنیتی که باید مایه آرامش و آسایش جامعه باشند تبدیل به نیرویی برای ترس، دلهره و اضطراب جامعه باشند، دیگر تلاش و پیشرفت در آن جامعه هیچ ارزشی نخواهد داشت. اگر خدایی ناکرده در جامعه نتوانیم حرف حقمان را بیدغدغه بزنیم آن جامعه نمیتواند ما را به سعادت برساند.<br /> <br /> <strong>* ما یک چیز را قبول داریم و آن مردمسالاری است</strong><br /> رییس شورای عالی امنیت ملی با طرح این سوال که آیا در جامعه باید رأس حاکم باشد یا رأی، تصریح کرد: اینکه در جامعه رأس و رئوس حکومت کنند که این رئوس چه از نخبگان و چه از عوام باشند، مطلوب نیست. ما یک چیز را قبول داریم و آن مردمسالاری است و آرای ملت که واحد آن شهروند است و براساس آن تأثیرگذاری هر شهروند در مسیر کشور و سیاست و حکومت باید با دیگر شهروندان همسان و هموزن باشد.<br /> دکتر روحانی با بیان اینکه برخی تلاش میکنند، رئوس را جذب کنند تا به واسطه آنها آرایی را به خود جذب کنند و با جذب آن آرا رئوس دیگری را به طرف خود کشیده تا آراء بیشتری را جذب کنند، گفت: ما تابع آن قرآن و دینی هستیم که به ما میگوید اداره امور حکومت باید با رأی و مشورت مردم باشد و در یک کلمه این آحاد مردم هستند که صاحبان کشورند و همه این مسأله را با زبان دل و زبان عمل بپذیریم.<br /> <br /> <strong>* فرار مغزها خسارتی بزرگ خواهد بود</strong><br /> رییس جمهوری اضافه کرد: اگر چنین جامعهای داشته باشیم، آن وقت بستر نخبهپروری نیز گسترده خواهد بود و دیگر با پدیده فرار مغزها مواجه نخواهیم بود. البته برخی میگویند مهاجرت نخبگان به شرطی که با برقراری تعامل دو سویه باشد، اشکالی ندارد، اما فرار مغزها با این مسأله متفاوت است و خسارتی بزرگ برای هر ملتی بزرگ خواهد بود.<br /> دکتر روحانی با اشاره به دیدار خود با کارآفرینان ایرانی مقیم آمریکا در سفرش به نیویورک اظهار داشت: آمریکاییها میگویند هر ملتی که اتباعش به آن کشور مهاجرت کردهاند باری بر دوش آمریکاییها گذاشتهاند جز ایرانیان که بر خلاف این رویه باری را از دوش آمریکاییها برداشتهاند. این مسأله ممکن است از دیدگاهی برای ما مایه افتخار باشد که ایرانی در هر کجا عزیز، سربلند و مورد احترام است، اما از جهتی مایه تأسف است که این همه سرمایه را دیگران بدون اینکه هزینه کنند، از ما گرفتهاند.<br /> <br /> <strong>* هیچ ایرانی را ندیدم که عاشق ایران نباشد</strong><br /> رییس جمهوری با بیان اینکه در دیدارهایم با ایرانیان مقیم کشورهای خارجی هیچ ایرانی را ندیدم که عاشق ایران و فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی خود نباشد، اظهار داشت: این مسأله برای ما بسیار کارگشاست و راه را به ما نشان میدهد. نخبه بودن یعنی اینکه از خودمان برای کشور و فرهنگ اسلامی ملی و اعتلای میهن بگذریم. <br /> دکتر روحانی در ادامه با اشاره به اینکه امروز اولویتهای زیادی در عرصه علمی داریم که باید مورد توجه دانشگاههای کشور باشد، تصریح کرد: البته بنیاد ملی نخبگان نسبت به دانشگاهها و عرصه دانشگاهی، وضعیت باثباتتری دارد. در عرصه دانشگاه ما ابتدا وزیری را معرفی کردیم که رأی نیاورد، اما گفتیم اهلاً و سهلاً و فرد دیگری را به عنوان سرپرست وزارت علوم معرفی کردیم که گفتند او را برای وزارت معرفی نکنید که رأی نمیآورد و ما باز گفتیم اهلاً و سهلاً و نفر سومی را معرفی کردیم که با وجود رأی آوردن، اما در کمتر از یکسال به این قضاوت رسیدند که او باید کنار برود.<br /> <br /> <strong>* گزارش بورسیه ها به اطلاع مردم می رسد<br /> </strong> رییس جمهوری با بیان اینکه بعضیها به ما گفتند که وزیر نباید دست به موضوع بورسیهها بزند، در میان تشویقها پرشور و ممتد حاضران ادامه داد: البته کار ناقص مانده وزیر دانشمند قبلی یعنی آقای دکتر فرجی دانا انشاءالله به زودی توسط سرپرست محترم فعلی وزارت علوم یعنی آقای دکتر نجفی تکمیل خواهد شد و امیدوارم تا پایان همین هفته و یا اوایل هفته آینده گزارش کامل موضوع بورسیهها به اطلاع همه ملت برسد.<br /> <br /> <strong>* نخبه پروری با فساد سازگار نیست</strong><br /> دکتر روحانی پرداخت هزینه برای مقابله با فساد را طبیعی دانست و گفت: دیگر پرداخت این هزینهها طبیعی است و دولت برای پرداخت هزینه در راه مبارزه با فساد آن هم این نوع که بدترین فساد است آمادگی دارد که هزینههای لازم را بپردازد، چرا که نخبهپروری با فساد سازگار نیست.<br /> رییس جمهوری افزود: در بررسی موضوع بورسیهها یک جاهایی متوجه میشویم که برخی اقدامات کمترین نسبتی با اخلاق، استعداد و تلاش و کوشش ندارد و تا از این وضعیت عبور نکنیم به سعادت نخواهیم رسید، لذا باید مشکلات را قدم به قدم از پیش پا برداریم.<br /> <br /> <strong>* باید با فساد برخورد شود</strong><br /> دکتر روحانی اظهار داشت: باید با فساد برخورد شود و حتی این دولت نیز ممکن است مشکل داشته باشد و اگر فسادی و مشکلی وجود داشت، باید در کمال صراحت و بیدغدغه در هر سطحی که بود با آن مقابله کرد.<br /> رییس جمهوری با بیان اینکه مقابله با فساد در یک شب و یک روز مقدور نیست، چرا که فساد سالها ریشه دوانده تصریح کرد: این درختی است که امروز تناور شده و میوهاش حنظل است، اما نباید از مقابله با آن ناامید شد و ریشهکن کردن، فساد هر قدر هم به طول بینجامد باید دست به دست دهیم تا انجام شود چرا که نهال نخبگی در جامعهای رشد یافته و به درختی تنومند و پرثمر مبدل میشود تا جامعه از آن بهرهمند شود که در آن فساد راه نداشته باشد.<br /> <br /> <strong>* نخبگی میوه علم، علم میوه اندیشه و اندیشه میوه جامعه ای آزاد و فارغ از فساد است</strong><br /> دکتر روحانی نخبگی را میوه علم، علم را میوه اندیشه و اندیشه را میوه جامعهای آزاد، فارغ از فساد و تلاشگر دانست و گفت: هدف نهایی همه ما، چه شما نخبگان و چه ما دولتمردان، ساختن کشور است که در این مسیر همه بار سنگینی بر عهده داریم و نخبگی به همان میزان که برای فرد نخبه افتخار است وظیفهای سنگین نیز بر عهده او میگذارد و اگر فردا و فرداها مشکلات کشور حل ناشده باقی بماند، مسئولیت آن بیش از مردم عادی برعهده ما و شما نخبگان است.<br /> <br /> <strong>* قدرت، ثروت ملی و منزلت؛ سه هدف مهم</strong><br /> رییس جمهوری با بیان اینکه قدرت و ثروت ملی و منزلت باید به عنوان سه هدف مهم مدنظر همه قرار گیرد، گفت: در کسب قدرت ملی همانقدر که علم وسیله است، فرهنگ، ایمان و معنویتی عاملی بزرگ و مؤثر است و در تولید ثروت ملی نیز امروز اقتصاد دانشبنیاد است که حرف نخست را میزند و کسب و ارتقاء منزلت نیز نیازمند علم و تدبیر است و همه باید تلاش کنیم تا منزلت ملت ایران نزد افکار عمومی جهان هموزن تاریخ و فرهنگ بلند این ملت باشد.<br /> <br /> <strong>* حق روستائیان در عرصه نخبه پروری مغفول نشود</strong><br /> دکتر روحانی در ادامه با بیان اینکه امیدوارم بنیاد ملی نخبگان بار سنگین کشف، شناسایی همه نخبگان را بر عهده بگیرد، اظهار داشت: مبادا که حق روستائیان یا برخیها در نقاط دوردست و محروم در عرصه نخبهپروری و توانمندسازی نخبگان مغفول واقع شود، همچنین نباید در توجه به نخبگان تفاوتی از لحاظ قومیت یا مذهب وجود داشته باشد، چرا که نخبه، نخبه است.<br /> <br /> <strong>* تأثیر نخبگی در محصولات ایرانی و برندهای برتر مشاهده شود</strong><br /> رییس جمهوری که این بخش از سخنانش نیز با تشویقهای حضار مواجه شد، ادامه داد: باید زمینه را برای رشد، جذب و بکارگیری همه نخبگان به یک اندازه فراهم کنیم و امیدوارم تأثیر نخبگی شما نخبگان جوان را به زودی در همه محصولات ایرانی و در برندهای برتر و بازارهای جهانی مشاهده کنیم، چرا که اگر نخبگی محدود و بدون استفاده بماند، ظلمی بزرگ است و آثار نخبگی باید حتی در کالاهای فرهنگی نیز مشاهده شود.<br /> دکتر روحانی تصریح کرد: بنیاد ملی نخبگان باید تلاش کند صدای نخبگان را به گوش مسئولان برساند همه باید دست در دست هم دهیم و تلاش کنیم تا بتوانیم ایرانی آبادتر با منزلتی برتر و توسعه یافتهتر را شاهد باشیم. http://www.president.ir/fa/819352014-10-21 09:54:01819398195114287160985