پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 28 Nov 2021 21:47:57 +0330Sun, 28 Nov 2021 21:47:57 +03302024بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور برای اجرای سیاست های خروج غیرتورمی از رکودبه کلیه وزارتخانه ها، بانک مرکزی و موسسات دولتی ابلاغ شد؛معاون اول رییس جمهور به منظور حسن پیگیری اجرای کلیه سیاستهای ابلاغی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، طی بخشنامه ای، وزارتخانه ها، بانک مرکزی و موسسات دولتی را به انجام وظایفی در این راستا مکلف کرد.معاون اول رییس جمهور به منظور حسن پیگیری اجرای کلیه سیاستهای ابلاغی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، طی بخشنامه ای، وزارتخانه ها، بانک مرکزی و موسسات دولتی را به انجام وظایفی در این راستا مکلف کرد.<br /> دکتر اسحاق جهانگیری در این بخشنامه از کلیه وزارتخانه ها، بانک مرکزی و موسسات دولتی خواست همکاری لازم برای اجرای سیاستهای مزبور و گزارشدهی منظم اقدامات انجام شده در چارچوب بندهای این بخشنامه را به عمل آورند.<br /> متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:<br /> باسمه تعالی<br /> بخشنامه<br /> به کلیه وزارتخانهها، بانک مرکزی و مؤسسات دولتی<br /> به منظور حسن پیگیری اجرای کلیه سیاستهای ابلاغی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، دستگاههای اجرایی موظفند همکاری لازم برای اجرای سیاستهای مزبور و گزارشدهی منظم اقدامات انجام شده در چارچوب بندهای زیر به عمل آورند:<br /> 1- در اجرای ماده 18 تصویبنامه شماره 56917/ت50582 هـ مورخ 25/5/93 هیأت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به تشکیل شورای راهبردی و کارگروههای تخصصی پیگیری و نظارت بر حسن اجرای "سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود" اقدام نماید.<br /> 2- دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای "سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود" موظفند ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این بخشنامه، برنامههای زمانبندی و نقشه راه اجرای سیاستها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.<br /> وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخصهای پایش هر بند از سیاستها را حسب مورد به صورت شناسنامه مستقل طراحی و به دستگاههای ذیربط ارسال نماید.<br /> 3- دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای "سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود" مکلفاند ظرف یک هفته از ابلاغ این بخشنامه نماینده تامالاختیار خود را جهت حضور در جلسات کارگروههای تخصصی به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی نمایند. نماینده هر دستگاه، دبیر کارگروه تخصصی مربوطه خواهد بود و وظیفه پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی به دستگاه متبوع و مکاتبات وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عهده خواهد داشت.<br /> 4- کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای "سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود" مکلفاند گزارشات پیشرفت کار ماهانه بر اساس شاخصهای اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی را حداکثر تا پایان هفته اول ماه بعد به صورت الکترونیکی به آدرسی که توسط آن وزارتخانه اعلام خواهد شد، ارسال نمایند.<br /> 5- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارشات ارسالی را جمعبندی و تلفیق و در قالب گزارش واحد از روند اجرا، حداکثر تا پایان هفته سوم هر ماه جهت اتخاذ تصمیم به هیأت وزیران منعکس نماید. دبیر هیأت دولت موظف است زمان ویژه خارج از نوبت جهت ارایه گزارش مذکور به هیأت وزیران اختصاص دهد.<br /> 6- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفاند رونوشتی از تمامی دستورالعملها، آییننامهها، بخشنامهها و یا هر مقرره دیگری که در اجرای سیاستهای یادشده صادر مینمایند به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند. همچنین مکلفاند مقررات مذکور و عملکرد دستگاه در اجرای سیاستهای مذکور را به نحوه مناسب به اطلاع عموم برسانند.<br /> اسحاق جهانگیری<br /> http://www.president.ir/fa/816782014-10-06 08:42:1321185154602