پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 09 Dec 2021 00:55:40 +0330Thu, 09 Dec 2021 00:55:40 +03302024رییس جمهوری از آﯾﺖ ﷲ ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ ﻋﯿﺎدت ﮐﺮدﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دکتر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری چهارشنبه شب با ﺣﻀﻮر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﻤﻦ از آﯾﺖ الله ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﻋﯿﺎدت ﮐﺮد.ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دکتر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری چهارشنبه شب با ﺣﻀﻮر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﻤﻦ از آﯾﺖ الله ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﻋﯿﺎدت ﮐﺮد.<br /> آﯾﺖ ﷲ ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ارﺗﺤﺎل ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﻣﺪاوای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.<br /> دکتر روحانی پس از این عیادت در مصاحبهای با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: آیت الله مهدوی کنی از چهره های بنام انقلابی، فرهنگی، علمی و دینی است و در کشور از حمایت همه روحانیت و مردم برخوردارند.<br /> رئیس جمهور افزود: بعداز ظهر امروز برای ایشان عارضه قلبی پیش آمد که بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند و تیم پزشکی همه تلاش خود را برای بازگشت سلامت وی بکار میبندد.<br /> دکتر روحانی اظهارداشت: مردم و ما همه دعاگو هستیم که انشاءالله سلامت کامل ایشان برگردد و به خدمات خود به مردم و کشور ادامه دهند.<br /> رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺲ از ﻋﯿﺎدت از رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی از ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﯿﺎدت ﮐﺮد.<br /> ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﯾﺪون دﺳﺘﯿﺎر وﯾﮋه رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری و حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهوری ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم والمسلمین روﺣﺎﻧﯽ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدند.<br /> http://www.president.ir/fa/782322014-06-04 22:21:397823014287152372