بازدید دکتر روحانی از طرح تثبیت خاک و بیابان زدایی کانون های بحرانی تولید ریزگرد در خوزستان

پنجشنبه 5 اسفند 1395 - 13:54

شناسه خبر: 97913