سفر به استان خوزستان - بازدید از مراحل اجرایی طرح جمع آوری گازهای همراه نفت

پنجشنبه 5 اسفند 1395 - 11:56

شناسه خبر: 97907