دکتر روحانی در دیدار رییس مجلس شورای ملی فلسطین

چهارشنبه 4 اسفند 1395 - 09:14

شناسه خبر: 97835