رییس جمهوری در اجتماع بزرگ و پرشور مردم خمین

دوشنبه 3 آبان 1395 - 15:30

شناسه خبر: 96023