رییس جمهوری در ضیافت افطار با اصحاب رسانه

شنبه 29 خرداد 1395 - 22:14

شناسه خبر: 94008