گزارش اهداف کلان اقتصادی برنامه ششم توسعه و الزامات آن، به هیات وزیران ارائه شد

گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره اهداف کلان اقتصادی برنامه ششم توسعه و الزامات آن، به هیات وزیران ارائه شد

شناسه خبر: 90687 -

چهارشنبه 4 آذر 1394 - 15:20

در این گزارش عملکرد و واقعیات اقتصاد ایران ، برآورد اهداف کمی کلان و بخش های اقتصادی متناظر با سیاستهای کلی و بویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و الزامات تحقق رشد اقتصادی و منابع تامین مالی تشریح شد.

رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد با تاکید بر اشتغال مورد نیاز دانش آموختگان دانشگاهی و تامین یک سوم رشد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید ، تورم تک رقمی و بهبود توزیع درآمد به عنوان اهداف کلی اقتصادی برنامه پیش بینی شده است.

همچنین در این گزارش ، آمارهای سال پایه و انتهای برنامه ششم توسعه در موضوعات تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده ، موجودی سرمایه کل اقتصاد و بخش های اقتصادی ، سرمایه گذاری جاری ، اشتغال ، بهره وری ، صادرات نفت و کالا ارائه شده است.

شناسه خبر: 90687

- جلسات

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده