سفر به کشور ترکمنستان -امضاءاسناد و یادداشت تفاهم همکاری میان ایران وترکمنستان

چهارشنبه 20 اسفند 1393 - 12:59

شناسه خبر: 85277