رییس دفتر رییس جمهوری در جلسه اتاق بازرگانی بوشهر

چهارشنبه 24 دی 1393 - 10:08

شناسه خبر: 83860