بازدید از سد و نیروگاه گتوند علیا

شناسه خبر: 83525 -

پنجشنبه 11 دی 1393 - 20:53

شناسه خبر: 83525

- سفرهای داخلی

- معاون اول