نشست با تجار وبازرگانان ایرانی و آذربایجانی

پنجشنبه 22 آبان 1393 - 10:44

شناسه خبر: 82417