نشست با تجار وبازرگانان ایرانی و آذربایجانی

شناسه خبر: 82417 -

پنجشنبه 22 آبان 1393 - 10:44

شناسه خبر: 82417

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم