بازدید رییس جمهوری از مرکز توانبخشی سالمندان توحید

سه شنبه 23 ارديبهشت 1393 - 11:30

شناسه خبر: 77455