تقدیم استوارنامه سفیر جدید آلمان

دوشنبه 15 مهر 1392 - 10:51

شناسه خبر: 72153