بازگشت ریاست محترم جمهوری از شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد

شنبه 6 مهر 1392 - 15:40

شناسه خبر: 72039