سفر به سازمان ملل

سخنرانی در نشست وزرای خارجه جنبش عدم تعهد

جمعه 5 مهر 1392 - 18:42

شناسه خبر: 71960