سفر به سازمان ملل

دیدار با دبیرکل سازمان ملل

پنجشنبه 4 مهر 1392 - 23:41

شناسه خبر: 71836