سفر به سازمان ملل

دیدار با نخست وزیر فیجی و رییس گروه 77

چهارشنبه 3 مهر 1392 - 10:00

شناسه خبر: 71821