سفر به سازمان ملل

دیدار با نخست وزیر کشور فیجی

چهارشنبه 3 مهر 1392 - 15:27

شناسه خبر: 71686