سفر به سازمان ملل

سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد - 2

چهارشنبه 3 مهر 1392 - 04:33

شناسه خبر: 71583