سفر به سازمان ملل

سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد - 1

چهارشنبه 3 مهر 1392 - 04:31

شناسه خبر: 71582