سفر به سازمان ملل

دیدار با رییس صندوق بین المللی پول

چهارشنبه 3 مهر 1392 - 02:41

شناسه خبر: 71580