سفر به سازمان ملل

سخنرانی در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد

چهارشنبه 3 مهر 1392 - 02:28

شناسه خبر: 71577