تشکیل جلسه شورای عالی آب به ریاست دکتر جهانگیری

سه شنبه 2 مهر 1392 - 19:30

شناسه خبر: 71565