به نظر شما مهمترین اقدام رییس جمهور در شش ماه نخستین فعالیت دولت سیزدهم کدام یک از موارد زیر است ؟

شنبه 21 اسفند 1400 - 12:01

شناسه خبر: 135916