به نظر شما مهمترین اقدام رییس جمهور در شش ماه نخستین فعالیت دولت سیزدهم کدام یک از موارد زیر است ؟

جمعه 20 اسفند 1400 - 10:19

شناسه خبر: 135914