اوپک گازی چیست و چه کارکردی دارد؟

- ایده تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز چه زمانی و توسط چه کسی مطرح شد؟ - هدفگذاری تشکیل اوپک گازی چه بوده و تاکنون تا حد توانسته اهداف را محقق کند؟

چهارشنبه 4 اسفند 1400 - 16:25

شناسه خبر: 134859