ایران و قطر؛ دوستان روز مبادا

- چگونه کمک ایران موجب ناکامی محاصره‌کنندگان قطر شد؟ - محاصره قطر از کجا شروع شد، چگونه استمرار یافت و طی چه فرایندی به پایان رسید؟ - مروری بر سرنوشت طرحی که موجودیت امیرنشین جنوبی ایران را نشانه گرفته بود اما با مقاومت قطر بن‌بست رسید. مقاومتی که در سخاوت همسایه شمالی ریشه داشت... .

چهارشنبه 4 اسفند 1400 - 16:09

شناسه خبر: 134853