همکاری و همراهی دستگاههای دولتی و غیردولتی؛ سومین الزام در اجرای موفقیت آمیز طرح جامع/در اجرای طرح جامع باید همه دستگاهها دست به دست هم بدهند و این کار با موفقیت به سرانجام برسد

مساله سوم، الزام سوم لزوم همکاری همه دستگاههای دولتی و غیردولتی است. اگر بنا باشد ما این کار را بگوییم قرارگاه باید اجرا کند یا فقط بگوییم نیروی انتظامی باید اجرا کند، همه باید با هم دست به دست هم بدهیم و بتوانیم این کار را انجام دهیم دولتی یا غیردولتی.

شنبه 1 آذر 1399 - 18:05

شناسه خبر: 118254