پاسخ معاونت اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری به ادعای افزایش 142 درصدی بودجه این نهاد

معاونت اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری با رد ادعای مطرح شده در برخی رسانه ها مبنی بر افزایش 142 درصدی بودجه این نهاد، تاکید کرد: تحلیل رسانه‌ها مبنی بر افزایش 142 درصد مربوط به مقایسه اعتبار ردیف ادغام نشده نهاد در سال 1398 به مبلغ 1.240.437 میلیون ریال با رقم تجمیع شده سال 1399 به مبلغ 3.003.847 میلیون ریال می‌باشد که اقدامی غیرکارشناسی است.

دوشنبه 25 آذر 1398 - 13:55

در جوابیه معاونت اداری و مالی نهاد ریاست جمهور درمورد این ادعا، آمده است: در راستای اصلاحات ساختاری بودجه لایحه 1399 کل کشور، با عنایت به جزء (1) ماده (4) چارچوب اصلاح ساختار اداری و اجرایی پیوست شماره شش دستورالعمل اجرایی کمیته‌های بازبینی هزینه‌ها مربوط به بخشنامه لایحه بودجه 1399 مبنی بر: «حذف یا ادغام ردیف‌های بودجه‌ای با فعالیت‌های غیرضرور و موازی و ادغام ردیف‌هایی که صرفاً جنبه فعالیت داشته و دارای تشکیلات سازمانی مستقلی نیستند»، تعداد شش ردیف بودجه‌ای نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه با ردیف اصلی ادغام گردیده است که با تجمیع آن به سر جمع مصوب نهاد در سال 1398 به مبلغ 2.735.857 میلیون ریال و برآورد آن در سال 1399 مبلغ 3.003.847 میلیون ریال در جدول شماره 1 - 7 لایحه بودجه درج گردیده است.

در این جوابیه تاکید شده است: با مقایسه درصد افزایش سرجمع ادغام شده در سال 1398 و لایحه 1399 میزان افزایش اعتبار به مبلغ 267.990 میلیون ریال می‌باشد که حدود 8.9 درصد افزایش داشته است، در این رابطه تحلیل رسانه‌ها مبنی بر افزایش 142 درصد مربوط به مقایسه اعتبار ردیف ادغام نشده نهاد در سال 1398 به مبلغ 1.240.437 میلیون ریال با رقم تجمیع شده سال 1399 به مبلغ 3.003.847 میلیون ریال می‌باشد که اقدامی غیرکارشناسی است.

شناسه خبر: 112786