در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو: قبل از این دولت که شما به حق هم از آن انتقاد می کنید، ما واردکننده بنزین گازوئیل و گاز بودیم اما امروز در این عرصه ها خودکفا و حتی صادرکننده شده ایم

دوشنبه 18 آذر 1398 - 09:47

شناسه خبر: 112737