در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو: قدرت باید نقد شود چون اگر نقد نشود احتمال انحراف دارد/ نقد دانشجو باید بی محابا و در عین حال با محتوا باشد

دوشنبه 18 آذر 1398 - 09:39

شناسه خبر: 112732