در همایش بیمه و توسعه: در آخرین لحظات ترک نیویورک پاسخ تلفن رئیس جمهور آمریکا را دادم و آن صحبت کوتاه 20 دقیقه ای، لوکوموتیو بسیار قوی برای حرکت قطار مذاکره بود و باعث شد در کمتر از 100 روز به توافق موقت ژنو برسیم

چهارشنبه 13 آذر 1398 - 14:13

شناسه خبر: 112662