هنوز بر عهد خود به برجام، برجا مانده ایم، اما صبر ایران حدی دارد

شناسه خبر: 111471 -

چهارشنبه 3 مهر 1398 - 19:52

0% ...

شناسه خبر: 111471

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

- سخنراني ها