در جلسه توسعه و برگزیدگان استان سمنان : در آغاز توطئه اخیر آمریکا، وزرا و مشاوران و اقتصاد دانان از تک نرخی شدن ارز حمایت کردند/اگر همه همراهی می کردند، نرخ واحد ارز قابل اجرا بود/در حین اجرای طرح ارز تک نرخی، متوجه سوء استفاده عده ای و فروش ارز دولتی در بازار به نرخ آزاد شدیم

سه شنبه 13 آذر 1397 - 23:41

شناسه خبر: 107139