در جشنواره ملی شهید رجایی: از سختی معیشت حقوق بگیران ثابت آگاهم؛ تمام دولت برای بهبود زندگی مردم بسیج شوند

شنبه 17 شهريور 1397 - 16:49

شناسه خبر: 106015