در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی : مهمترین رکن اقتصاد بازتوزیع درست درآمدهایی مثل مالیات و یا زکات است/ بخشی از مالیات باید در بودجه بیاید و بخشی به نفع طبقات متوسط به پایین و در همان محل بازتوزیع شود

دوشنبه 18 دی 1396 - 19:17

شناسه خبر: 102318