در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: آقای کرباسیان توانایی و تجربه لازم برای هدایت اقتصاد و بخش های مهم سرمایه گذاری، خصوصی سازی، مالیات و ... را دارد

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 17:01

شناسه خبر: 100300