در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: توقع ما از دکتر صالحی به عنوان شخصیت ارزنده، تحقق انتطارات رهبری و مردم در حوزه فرهنگ و هنر است/ یا موازی کاری ها پایان یابد و یا وظایف را از دولت بگیرید

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 16:59

شناسه خبر: 100299