در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: همگان از خدمات بزرگ دکتر هاشمی بویژه طرح سنگین تحول سلامت، و گسترش و بهبود خدمات درمانی و بهداشتی به مردم که علیرغم منابع محدود انجام شد، آگاهند.

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 16:43

شناسه خبر: 100288