پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 02 Dec 2020 09:50:58 +0330Wed, 02 Dec 2020 09:50:58 +03302024 دانستن واقعیت ها، مشکلات و راه‌حل‌ها، حق مردم است/ باید برای کسب و کار فضای ایمن، مطمئن و امیدوارکننده تر بسازیم/ مشورت با دانشگاهیان و کارآفرینان، مبنای دولت در مدیریت اقتصاد استمشورت با دانشگاهیان و کارآفرینان، مبنای دولت در مدیریت اقتصاد است واگذاری امور به بخش‌های تخصصی و غیردولتی تجربه موفق جهانی است حل مشکلات در گرو فضای کسب و کار آرام و امید بخش است دانستن واقعیت‌ها، مشکلات و راه‌حل‌ها، حق مردم استرییس جمهوری در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاران خراسان شمالی:رییس جمهوری گفت: باید شرایط کشورمان را به گونهای فراهم کنیم که به تأمین عزت ما منجر شود و فراهم آوردن این شرایط نیاز به تدبیر دارد. تدبیر یعنی اینکه ما نگاه کوتاه مدت نداشته باشیم، بلکه آینده و تبعات کارهای خود را در بلند مدت نیز مد نظرقرار دهیم و آن وقت است که محیط فعالیت اقتصادی، بانشاط فراهم خواهد شد.رییس جمهوری گفت: باید شرایط کشورمان را به گونهای فراهم کنیم که به تأمین عزت ما منجر شود و فراهم آوردن این شرایط نیاز به تدبیر دارد. تدبیر یعنی اینکه ما نگاه کوتاه مدت نداشته باشیم، بلکه آینده و تبعات کارهای خود را در بلند مدت نیز مد نظرقرار دهیم و آن وقت است که محیط فعالیت اقتصادی، بانشاط فراهم خواهد شد.<br /> حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه توسعه و سرمایهگذاران خراسان شمالی با اشاره به اینکه همواره به همکاران اقتصادیام در دولت به مشورت گرفتن از کارآفرینان تأکید دارم، گفت:<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]-->مشورت با دانشگاهیان و کارآفرینان مبنای دولت در مدیریت اقتصاد است و <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->امید همه ما از 24 خرداد 92 تا امروز به این بود که دولت تدبیر و امید بتواند تسهیلات و شرایط لازم برای فعالیت مؤثرتر اقتصادی بخش خصوصی را فراهم آورد.<br /> رییس جمهوری اظهار داشت: چرا که اگر بتوانیم در بخشهای مختلف اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی کارها را به بخش خصوصی و غیردولتی بسپاریم و دولت به نظارت کلان خود بپردازد، امور بخشهای مختلف خیلی بهتر پیش میرود.<br /> دکتر روحانی با بیان اینکه سپردن کارها به متخصصین بخش خصوصی تجربه موفق در سطح دنیاست، افزود: باید از تجربههای موفق بخش خصوصی و از فعالان موفق این بخش در برنامهریزیها، تکمیل طرحهای نیمه تمام و عبور از مشکلات و مسیر سختی که پیش رو داریم، استفاده کنیم.<br /> رییس جمهوری در ادامه اظهار داشت: باید فضای کسب و کار را در کشور آنقدر ایمن، مطمئن و امیدوارکننده بسازیم که کارآفرینان و سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای حضور در این عرصه از هم سبقت بگیرند و این هدف وقتی محقق میشود که کارآفرینان و فعالان اقتصادی ببینند که فضای آرامی در کشور حاکم است و از تغییرات ناگهانی خبری نیست و از مزیتهای نسبی در اقتصاد کشور به شکل صحیح و مطلوب بهره گرفته میشود.<br /> دکتر روحانی با اشاره به اینکه مبنای کارها باید بر اعتدال بنا گردد، تصریح کرد: اگر مبنای کار بر خشونت، افراط و عدم تحمل یکدیگر قرار بگیرد، فضا برای کار، توسعه اقتصادی، توسعه علمی و رشد فرهنگی، مهیا نخواهد شد.<br /> رییس جمهوری گفت: اینکه گروهی با کاری یا مسألهای مخالف باشند و کفن بپوشند و شعار بدهند، کار صحیحی نیست، بلکه باید حتی مخالفت خود را نیز از راه قانونی و مسیر صحیح بیان کرد.<br /> دکتر روحانی با بیان اینکه ادعا نمیکنیم که اشکال و ایرادی در کارها وجود ندارد، خاطر نشان کرد: همه باید دست در دست یکدیگر بدهیم و توانها را مضاعف کنیم تا بتوانیم شرایط بهتری ایجاد کنیم و به جای مخالفتهای صرف و اعلام آنها از راههای ناصحیح، مشکلات و ایرادها را رفع کنیم و به پیش برویم.<br /> رییس جمهوری ادامه داد: برای اینکه در این مسیر موفق شویم، باید فضای اعتدالی در کشور محقق شود، تا همه احساس آرامش و اطمینان به آینده داشته باشند و بر این مبنا، کار کنیم.<br /> دکتر روحانی در ادامه اظهار داشت: عزت واقعی ما وقتی حاصل میشود که سرمایهگذاران برای حضور در کشورمان از یکدیگر سبقت بگیرند و آن وقت است که کالا و خدمات بهتر و ارزانتر در اختیار مردم قرار میگیرد در غیر این صورت اگر شما مجبور باشید که برای خرید کالای خارجی فقط به یک کشور مراجعه کنید و آن کشور بداند که برای فروش کالا و خدمات به شما امکان منحصر به فرد دارد، آن وقت شرایط خودش را به شما تحمیل میکند و اینجاست که عزت ما تبدیل به ذلت میشود.<br /> رییس جمهوری با بیان اینکه عزت واقعی در بهرهمندی از شرایط عادلانه و رقابتی است و نه در کلام، تصریح کرد: برخی فکر میکنند،اگر مشت ما گره شود عزت ما تأمین میشود و اگر گره مشت ما شل شود، عزت ما از بین میرود اما عزت واقعی آنجاست که ما از شرایط واقعی رقابتی و عادلانه در تأمین نیازمندیهایمان بهرهمند باشیم. <br /> دکتر روحانی با اشاره به اینکه ایران کشوری بزرگ و با عظمت و با انقلاب و فرهنگی بزرگ و امکانات و منابع طبیعی فراوان است، گفت: باید شرایط را به گونهای فراهم کنیم که به تأمین عزت ما منجر شود و فراهم آوردن این شرایط نیاز به تدبیر دارد. تدبیر یعنی اینکه ما نگاه کوتاه مدت نداشته باشیم، بلکه آینده و تبعات کارهای خود را در بلند مدت نیز ببینیم و آن وقت است که محیط فعالیت اقتصادی، بانشاط فراهم خواهد شد.<br /> رییس جمهوری در ادامه گفت: برای این منظور باید واقعیتها را به مردم بگوییم، و نباید آنها را از مردم پنهان کنیم. گاهی که ما برخی واقعیت ها را به مردم بگوییم، بعضیها میگویند که چرا روحیه مردم را پایین میآورید اما این پایین آوردن روحیه مردم نیست و مردم باید از واقعیتها مطلع باشند تا با هم از مشکلات عبور کنیم.<br /> دکتر روحانی با طرح این سوال که آیا شرایط ما در جهان و اساساً فضای جهانی در طول 22 ماه گذشته بهتر شده یا بدتر، افزود: اگر شرایط ما نسبت به 22 ماه پیش بهتر شده یعنی اینکه ما توان داریم و همه باید با هم و در کنار هم تلاش کنیم، تا شرایط هر چه بهتری ایجاد کنیم و دولت به تنهایی نمیتواند در این مسیر کاری از پیش ببرد.<br /> رییس جمهوری اظهار داشت: اگر شرایط به گونهای باشد که همیشه دیگران ما را نیازمند به خود ببینند، وضعیت یکجور میشود، اما اگر آنها به ما نیازمند باشند شرایط تغییر میکند و این در اختیار ماست که شرایط را تغییر دهیم.<br /> دکتر روحانی اضافه کرد: این دولت کمترین اتکا را به درآمدهای نفتی دارد و بودجه سال 94 غیرنفتیترین بودجه کشور تا به حال است و این در شرایطی که همه کشورهای صادرکننده نفت، حتی آنانکه طراح توطئه کاهش قیمت نفت بودند از این مسأله دچار مشکل شدهاند و شاید مشکلات ما از این دسته کشورها کمتر هم باشد. <br /> رییس جمهوری با تصریح به اینکه البته هنوز کشورمان متأثر از شرایط تحریم است و بالاخره تحریمها برقرار است و مذاکرات به نتیجه نهایی نرسیده است، گفت: تردید ندارم که با همه این سختیها، با حمایت و حضور مردم، همه مشکلات حل خواهد شد و آینده بهتری خواهیم داشت. <br /> دکتر روحانی اظهار داشت: باید پروژههای نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود. دولت تلاش دارد، پروژههایی که بالای 70 درصد پیشرفت دارند را در اولویت برای تکمیل قرار دهد و البته آن دسته از پروژهها که اجرای آن ضرورت دارد، نیز بدون رعایت این اولویتها اجرایی خواهند شد اما بهرحال بخش خصوصی ظرفیتهای زیادی برای حضور در این عرصه دارد و حضور بخش اقتصادی در زمینه تکمیل طرحهای نیمه تمام، شرایط خوبی پدید میآورد که به نفع کارآفرینان است.<br /> رییس جمهوری در ادامه اظهار داشت: حل و فصل برخی از مشکلات کاملاً در دسترس است و بخش قابل توجهی از خواستههای مردم از ما، مقررات زدایی و تسهیل برخی از امور است، مواردی مثل پروژههای نیمه تمام و مشکلات بانکها را که ربطی به مسایل بینالمللی و خارجی ندارد، می توانیم خودمان در داخل کشور حل و فصل کنیم و البته دولت در این مسیر نیازمند کمک همگانی است. <br /> دکتر روحانی یکی از اهداف چنین جلساتی را همفکری و همکاری و برنامهریزی برای حل معضلات کشور با کمک بخش خصوصی عنوان و خاطر نشان کرد: دولت بر عهد خود برای واگذاریها به بخش خصوصی پایبند است و در 22 ماه گذشته نیز به تناسب شرایط کشور قدمهای خوبی در این کشور برداشته شده است.<br /> رییس جمهوری تصریح کرد: اینکه میبینیم شرکتهای بزرگ و کشورهای مختلف بویژه همسایگان برای توسعه همکاریهای خود با ایران اعلام آمادگی میکنند، گواه آن است که ما برای ایجاد رونق اقتصادی دست روی دست نگذاشته و منتظر رفع تحریمها نماندهایم البته تحریمها باید رفع شوند و خود کسانی که تحریمها را علیه ملت ایران وضع کردند، نیز میدانند که این تحریمها ناعادلانه بوده و مسیر تحریم مسیر نادرستی است.<br /> دکتر روحانی در ادامه گفت: نیاز ما به مذاکره مثل نیاز به اعتدال است امروز نه تنها برای جامعه ما، بلکه نیاز جهان به اعتدال و مذاکره یک ضرورت است چرا که مشکلات دنیا یک راهحل بیشتر ندارد و آن هم مذاکره، منطق و گفتگو بر مبنای اعتدال است. اینکه عنوان میشود گزینههای مختلف روزی میز است، کاملاً غلط است چرا که مشکلات فقط یک راهحل دارد و آن نیز مذاکره و گفتگو است والا شمشیر چرخاندن در تاریکی کاملاً غلط است.<br /> رییس جمهوری تصریح کرد: دولت مذاکرات را ادامه خواهد داد اما صرف نظر از مذاکرات، امروز شرایط مطلوبی در کشور داریم و رغبت بیشتر همسایگان برای همکاری بیشتر با ایران و تمایل شرکتهای بزرگ برای سرمایهگذاری در ایران، گواه درست بودن رویکرد اعتدال میباشد.<br /> در پایان این سخنرانی، اجرای پروژه احداث پتروشیمی دوم بجنورد، عملیات احداث راهآهن اسفراین &ndash; بجنورد - شیروان و تکمیل باند دوم بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان با دستور دکتر روحانی و از طریق ویدئو کنفرانس آغاز شد. <br /> طرح دوم پتروشیمی بجنورد با 16 هزار میلیارد ریال اعتبار ریالی، 667 میلیون دلار اعتبارات ارزی در مدت 48 ماه اجرا خواهد شد. این طرح در دوران ساخت برای 3 هزار نفر و پس از بهرهبرداری برای 1500 نفر به صورت مستقیم اشتغالآفرینی خواهد کرد.<br /> همچنین راهآهن اسفراین - بجنورد - شیروان به طول 210 کیلومتر با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان به مدت 4 سال احداث خوهد شد. باند دوم بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان نیز به طول 145 کیلومتر با اعتبار 200 میلیارد تومان و در طول 2 سال تا پایان سال 95 به بهرهبرداری خواهد رسید.<br /> http://www.president.ir/fa/876122015-06-14 19:40:00875788761315182176786