پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 27 Sep 2020 16:00:56 +0330Sun, 27 Sep 2020 16:00:56 +03302024 با نگاه ملی می توان مسایل مربوط به آب را حل و فصل کرد/ فصل تازه آبادانی کشور با نگاه جدید به آب در حال رقم خوردن است/ کار بزرگ نظام برای فعالان اقتصادی حفظ فضای ثبات و امیدبخشی در اقتصاد استدکتر نهاوندیان در دومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی‌های بهره‌برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب کشور:رییس دفتر رییسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری صنعت آب را صنعت حیاتی کشور دانست و اظهار داشت: زمان آن فرا رسیده که در فرهنگ عمومی جامعه نقطه عطفی در توجه به ارزش آب و استفاده بهینه از آن شکل بگیرد.رییس دفتر رییسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری صنعت آب را صنعت حیاتی کشور دانست و اظهار داشت: زمان آن فرا رسیده که در فرهنگ عمومی جامعه نقطه عطفی در توجه به ارزش آب و استفاده بهینه از آن شکل بگیرد.<br /> دکتر محمد نهاوندیان در دومین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهرهبرداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب کشور، گفت: فصل تازهای در توجه به آب در سیاستهای دولت آغاز شده و شاید اغراق نباشد که گفته شود که فصل تازه آبادانی کشور با نگاه تازه به آب در حال رقم خوردن است.<br /> دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه در سفرهای رییس جمهوری به استانهای مختلف کشور مسأله آب جزو تصمیماتی است که در جلسات قبل از سفر مورد توجه جدی قرار میگیرد، گفت: شاید بزرگترین تصمیمات در حوزه آب در همین دوره،گرفته شده است و در این راستا 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به مسایل مربوط به آب اختصاص یافته است.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با بیان اینکه موضوع آبهای مرزی در اولویت جدی برنامههای دولت تدبیر و امید قرار دارد، اظهار داشت: فرصت مغتنمی برای فعالان عرصه آب ایجاد شده است، به گونهای که با اقدامات همه جانبه، بتوانیم به مشکل تاریخی و سرزمینی ایران در این زمینه پایان دهیم.<br /> دکتر نهاوندیان توجه و اهتمام طرفین عرضه و تقاضا را در استفاده بهینه از آب مورد تأکید قرار داد و گفت: در طرف عرضه منابعی وجود دارد که باید آن را بهتر مدیریت کند و در این راستا آبهای مرزی از بخشهایی بوده که متأسفانه در گذشته توجه کافی به آن نشده است و تصمیمی که دولت تدبیر و امید در این راستا گرفته، میتواند به مجموع منابع آب کشور اضافه کند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با تأکید بر داشتن نگاه ملی و منطقهای به مسأله آب تصریح کرد: برخی تصمیماتی که در سالهای گذشته گرفته شده و نگاه محلی بر مدیریت آب، مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.<br /> دکتر نهاوندیان تأکید کرد: ایران متعلق به همه ایرانیان است و باید با نگاه عادلانه و عاقلانه نیازهای همه مردم ایران مورد توجه قرار گیرد.<br /> رییس دفتر رییسجمهور گفت: آب مسألهای نیست که عصبیتهای محلی و سیاستهای این و آن گروه در این عرصه مجالی برای بروز داشته باشد. آب و سیاستگذاری آن موضوعی حیاتی است و تنها با نگاه ملی میتوان مسایل مربوط به آب ایران را حل و فصل کرد و بیتردید در مسأله آب، تحریک مسایل محلی فایدهای برای هیچکس نخواهد داشت.<br /> دکتر نهاوندیان اضافه کرد: آب از تصمیمات قراردادی کشوری تبعیت نمیکند و میتوان با مدیریت علمی و فنی به توزیع عادلانه آن اهتمام ورزید.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با اشاره به مدیریت بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی گفت: برخی غفلتها در استفاده بیرویه از آبهای زیرزمینی و برخی جهل مرکبها با تصور اینکه آب به اندازه کافی وجود دارد و تصمیمگیریهایی که براساس آن در بخشهایی در کشور شده، میتوانست به یک فاجعه دامن بزند.<br /> دکتر نهاوندیان خاطر نشان کرد: باید مقررات صحیحی در عرصه استفاده از آب داشته باشیم و براساس آن مقررات عمل کنیم و استانداردهای استفاده از آبهای زیرزمینی را تقویت نماییم و اینها همگی نیازمند داشتن نگاه ملی است.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به موضوع انتقال آب، اظهار داشت: اگر در خصوص انتقال آب نگاه ملی داشته باشیم، بیتردید در دستور کار ملی نیز قرار خواهد گرفت.<br /> رییس دفتر رییسجمهور اضافه کرد: آبرسانی شهری و روستایی با مشکلات جدی مواجه است و به هر استانی که سفر میکنیم این موضوع جزو مطالبات مردم به شمار میرود و با کمال تأسف امروز پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب هزاران روستا از طریق تانکر، آبرسانی میشود که این نشان میدهد به اولویتها به درستی توجه نشده است.<br /> دکتر نهاوندیان تصریح کرد: باید به سرعت خود را به نقطه مطلوب برسانیم و این جز با نگاه ملی و توجه به اولویتها امکانپذیر نیست.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به موضوع انتقال آب از خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر به مناطقی از داخل کشور، گفت: اینها مسایل بسیار مهمی است که محققان باید به طور جدی با ملاحظه جوانب اقتصادی و سیاسی، آن را مورد توجه قرار دهند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور در ادامه با اشاره به اقداماتی که طرف تقاضا باید در عرصه آب انجام دهد، ضرورت برنامهریزی و اقدام مناسب را در این عرصه مورد تأکید قرار داد و گفت: ضرورت دارد مسأله بهرهوری مناسب در استفاده از آب در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعتی و خانگی مورد توجه جدی باشد و در این راستا نیازمند یک فرهنگ جدید و آگاهانه با تکیه بر بهرهوری در مصرف آب هستیم.<br /> دکتر نهاوندیان آمار هدر رفت در شبکههای آبرسانی را بسیار تکاندهنده و غیرقابل قبول دانست و تصریح کرد: باید با اصلاح شبکههای آبرسانی میزان هدررفت از آب را هر چه بیشتر کاهش داد و مزایای حاصل از این راه حتی میتواند سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در این عرصه تشویق کند.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری اهتمام به مسأله آب را یک موضوع فرابخشی و میانبخشی دانست و گفت: ضرورت دارد، در بخشهای صنعتی، کشاورزی و تصمیمگیریهای کلان اقتصادی مسأله آب به جدیت مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل از اولین اقدامات دولت در 16 ماه گذشته، اصلاح در روش اجرای هدفمندی یارانهها بوده است.<br /> رییس دفتر رییسجمهور خاطر نشان کرد: بهینهسازی استفاده ا زآب و حاملهای انرژی از دلایل اصلی هدفمندی یارانهها بود و با این توجیه قیمت حاملهای سوخت افزایش یافت که بخشی از منابع حاصل از آن به صنعت آب و برق کشور برگردد اما چنین نشد و به همین دلیل سال گذشته با شرایط نگرانکنندهای در این بخشها مواجه شدیم.<br /> دکتر نهاوندیان توجه به نگهداری و پیشبرد پروژههای موجود در عرصه صنعت آب و برق را از سوی دولت مورد تأکید قرار داد و گفت: باید به این موضوع توجه شود تا وزارت نیرو بتواند حداقل شرکتهای فعال در این حوزه را راضی کرده تا بخشی از بدهکاری خود را بپردازند و از سوی دیگر مشوق لازم برای ادامه کار و سرمایهگذاری در این عرصهها را ایجاد کنند و دولت این موضوع را هم مورد توجه دارد.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به توجه به مسأله آب در برنامهریزیهای شهرسازی، اظهار داشت: در هر منطقهای نمیشود مجتمعهای مسکونی و شهرهای جدیدی بدون توجه به مسأله آب ایجاد کرد، لذا در جایابی شهرهای جدید، بایستی دقت و برنامهریزی مناسبی وجود داشته باشد.<br /> رییس دفتر رییسجمهور افزود: اینکه همه مردم صاحب مسکن شوند، حرف درستی است، اما لازم است الزامات پاسخگویی به نیازهای آنها مورد توجه قرار گیرد.<br /> دکتر نهاوندیان تصریح کرد: تکرار یک آرزو موضوع خیلی سختی نیست، طراحی راه عملی و تحقق آن آرزو مهم است که آن هم نیازمند فکر و تدبیر است، لذا در ابتدای تصمیمگیری برای صنعت، شهرسازی و کشاورزی بایستی به موضوع آب توجه شود.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه نگاه فرابخشی و میانبخشی به موضوع آب در دستور کار کشور قرار گرفته است، تصریح کرد: تشویق به افزایش بهرهوری در قانون مقررات و در بودجه سال آینده مورد توجه بوده که میتواند منبع خوبی برای هرگونه طرح ابتکاری در زمینه صرفهجویی در بخشهای آب، برق، نفت و گاز باشد لذا لازم است، اطلاعرسانی مناسبی در این زمینه انجام گیرد تا شرکتها از آن مطلع شوند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور با اشاره به اینکه دولت از ابتکارات شرکتهای دانشبنیان، حمایتهای ویژهای میکند، گفت: منابع صندوق شکوفایی برای شرکتهای دانشبنیان رشد قابل توجهی داشته است و این شرکتها میتوانند برای ابتکارات خود بویژه در زمینه صرفهجویی و مصرف بهینه از آب از این منابع استفاده کنند.<br /> دکتر نهاوندیان اقدامات عمومی در اصلاح فضای عمومی کشور را اقدام بسیار مهمی در استفاده بهینه از آب در کشور دانست و گفت: در شرایط اقتصاد ملتهب و تورم سوزان هیچ سرمایهگذاری نمیتواند توجیه درازمدتی برای سرمایهگذاری داشته باشد و لازمه افزایش سرمایهگذاری در بخشهای زیرساخت، ایجاد فضای اطمینان بخش و آرام در اقتصاد است.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری تأکید کرد: با تورم 40 درصد و بالاتر از آن هیچکس روی پروژههای درازمدت سرمایهگذاری نمیکند، از اینرو دولت تلاش خود را برای کاهش تورم بکار گرفته و امروز تورم از 40 درصد به 17 درصد کاهش یافته و بایستی اعتماد مردم و آرامش موجود را حفظ کرده، تا در کنار آن نشاط و رشد داشته باشیم و خوشبختانه در دو فصل اول براساس آمار بانک مرکزی در کنار پایینآمدن تورم، رشد اقتصادی را هم تجربه کردیم که امیدوارکننده است و لازم است با قوت ادامه پیدا کند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور تصریح کرد: کار بزرگ نظام برای فعالان اقتصادی، حفظ فضای ثبات و امیدبخشی در اقتصاد است.<br /> دکتر نهاوندیان در ادامه خاطر نشان کرد: برای پروژههای عظیمی که در صنعت آب کشور وجود دارد، تکیه بر بودجه دولت بخصوص در شرایطی که منابع درآمدی دولت در بخش نفت در حال کاهش است، کافی نمیباشد و رویکردی که در سالهای اخیر آغاز شده، فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.<br /> رییس دفتر رییسجمهور افزود: نکته مهم در این زمینه این است که پیوند و ارتباط بخشهای دولتی و خصوصی با تعریف مسئولیتها و اختیارات و شفاف کردن قراردادها و رابطهها، سالمسازی و فعال شود و لازم است تشکلهای خصوصی با قدرت به میدان آمده و دولت را در پیشبرد اهدافش یاری رسانند.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: رویکرد دیگری که دولت دنبال میکند، افزایش همکاری اقتصادی، رفع تحریمها و بهبود مناسبات سیاسی با سایر کشورهاست که در این زمینه با قوت، عقلانیت صراحت و صداقت به پیش میرویم و امیدواریم فرصتهای جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود سرمایه انسانی را اصلیترین سرمایه صنعت آب و برق کشور دانست و گفت: شمار قابل توجهی از نیروهای متخصص و متعهد در این عرصه حضور دارند که با تکیه بر این نیروها میتوان هر ناممکنی را ممکن کرد و با تکیه بر توانمندی و تخصص سرمایه انسانی موجود، میتوان بر چالشهای موجود در این بخش فائق آمد.<br /> http://www.president.ir/fa/833302014-12-29 14:19:198332814183164802