پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 03 Mar 2021 06:19:09 +0330Wed, 03 Mar 2021 06:19:09 +03302024رویکرد مردم ایران به اعتدال، جهانی شده است/ اعتدال؛ اصل اسلام ناب محمدی (ص) است/ جز از راه اعتدال به عدالت نمی توان رسیددکتر نهاوندیان در همایش ملی اعتدال: رییس دفتر رییس جمهوری روز چهارشنبه ، "اعتدال" را اصل اسلام ناب محمدی (ص) دانست و تصریح کرد که " رویکرد مردم ایران به اعتدال امروز جهانی شده است".رییس دفتر رییس جمهوری روز چهارشنبه ، "اعتدال" را اصل اسلام ناب محمدی (ص) دانست و تصریح کرد که " رویکرد مردم ایران به اعتدال امروز جهانی شده است".<br /> دکتر محمد نهاوندیان در همایش ملی اعتدال که در محل کتابخانه ملی برگزار شد، با تشکر از برگزار کنندگان این همایش گفت: چنین گردهمایی هایی باید توان افزای جریان اجتماعی و فکری اعتدال و قوام افزای آن شود.<br /> رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به برگزاری همایشی مشابه در شهریور سال گذشته افزود: اگر در آن ایام اشتیاق به اعتدال مسئله ای داخلی و انتخاب مردم ایران بود، امروز توجه به اعتدال و پرهیز و مقابله با افراط خواست و نیازی جهانی است.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه استقبال از پیشنهاد دکتر روحانی مبنی بر جهانی عاری از خشونت و افراط و تصویب آن با اجماع در مجمع عمومی سازمان ملل که گواه جهانی شدن دگرباره رویکرد ملت ایران می باشد، اتفاق مبارکی است، اظهار داشت: امروز پدیده داعش نظر همه جهانیان را به معضل افراطی گری، ریشه ها و ضرورت مقابله با آن جلب کرده است.<br /> رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به اینکه نابود کردن بنیان و داشته های مسلمانان از یک سو و ضربه زدن به جذابیت و میراث عظیم فرهنگی اسلام در یک آدمکشی بی حد و مرز، هدف ایجاد گروه هایی مثل داعش است، تصریح کرد: مقابله با این حرکت نه وظیفه و هدفی در کنار دیگر اهداف، بلکه اصلی ترین هدف و وظیفه ما است که جز با برافراشتن پرچم اعتدال محقق نمی شود.<br /> دکتر نهاوندیان در پیش گرفتن رویکردهای سلبی در برابر این روند را ناکارآمد توصیف و خاطرنشان کرد: باید در برابر این جریان های افراطی راهکارهای جایگزین ارائه نمود و لذا برگزاری چنین همایش هایی ضرورت می یابد چرا که اگر چه عموم مردم با طرح رویکرد اعتدال در جامعه تصویری استنباطی از آن به دست آورده و به آن اقبال می کنند اما این رویکرد در صحنه عمل نیاز به تفسیر دارد.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: وقتی ارزشی مقبول جامعه واقع شود ، از همان آغاز تزویر در آن نیز شروع می شود و هر کس می تواند خود را به آن متصل کرده و مدعی اعتدال شود. لذا شاخص های اعتدال، آسیب ها و روش های عملیاتی اعتدال باید تعریف و عملیاتی و جنبه های ثبوتی و اثباتی آن باید تبیین شود.<br /> رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به اینکه پس از تجربه ای 35 ساله فرصتی به دست آمده تا الگوی اعتدال تجربه عملی خود را ارائه نماید، ادامه داد: باید راهکارهای تحقق اعتدال در عرصه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ را سریع تر ارائه نمود.<br /> دکتر نهاوندیان گفت: لازمه عدالت جویی هم اعتدال است و جز از راه اعتدال به عدالت نمی توان رسید و بسیار خطا بود اگر کسانی فکر می کردند که با شعار عدالت باید تندخویی کنند.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه باید لازمههای اعتدال را بشناسیم و بشناسانیم، در توضیح اولین لازمه اعتدال ، تصریح کرد: علم نخستین لازمه اعتدال است و برای حاکمیت اعتدال باید دانش و آگاهی را در جامعه ارتقاء دهیم، چرا که همه تعصبات و افراطگراییها ریشه در جهل دارد.<br /> رییس دفتر رییس جمهوری دومین لازمه اعتدال را حلم عنوان کرد و گفت: باید برای تربیت اخلاقی بردبارانه الگو ارایه دهیم و حلم و بردباری را به افراد جامعه آموزش دهیم. اهداف اعتدال جز با روشهای اعتدالی به دست نمیآید و نمیشود طرفدار اعتدال بود، اما با مخالفان با تندی رفتار کرد.<br /> دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه ارایه راهکارهای عملیاتی سومین لازمه تحقق اعتدال است، خاطر نشان کرد: از لوازم اعتدال جامعنگری است، چرا که با نگاههای یکجانبه و تکبعدی نمیتوان به اعتدال رسید. این همان رویکردی است که دولت بر اساس مأموریتی که از مردم گرفت، مذاکرات هستهای را براساس آن سامان داد تا هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ سایر عرصههای اقتصاد.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه دولت تدبیر و امید حراست از حقوق مردم در همه ابعاد و عرصهها را در دستور کار خود قرار داد، اضافه کرد: دسترسی مردم باید به همه ابعاد علم فراهم شود نه صرفاً یک عرصه خاص و تأکید بر احصاء یک جنبه از حقوق مردم و تن دادن به تحریمها در این راستا قبول ظلم است، لذا دولت یازدهم بر این اعتقاد است که به قیمت حراست از یک عرصه از حقوق مردم حق ندارد از حقوق دیگر مردم چشم بپوشد و به عنوان مثال اجازه دهد ذخایر و سرمایههای آنان دور از دسترسشان قرار گیرد.<br /> رییس دفتر رییس جمهوری در ادامه اظهار داشت: مسأله دیگر این است که راهکارهای تحقق اعتدال باید با هدف تناسب داشته باشد، چرا که اساساً اعتدال همراستا با رشد کامل و محقق میشود. نمیشود در سند اهداف بلندمدت کشور دستیابی به رشد مستمر را بگنجانیم، اما اجازه دهیم حریف کاری کند که رشد اقتصادی از هدف رشد 8 درصدی پیشبینی شده به رشد منفی میل کند و ما دم هم برنیاوریم؛ مردم باید شیرینی تحقق اعتدال در جامعه را در رشد و پیشرفت کشور بچشند تا در پایمردی بر اهداف و آرمانها استوار باشند.<br /> دکتر نهاوندیان با تأکید بر اینکه از رشد و پیشرفت و همزیستی آن اعتدال، نباید غافل باشیم، تصریح کرد: باید نیازهای اولیه جامعه را تأمین کرد و اساساً اگر به طور جدی به فکر توسعه اقتصادی نباشیم، مطمئن باشید که به افراط کمک کردهاید.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری لازمه دیگر تحقق اهداف اعتدالی را اتخاذ روشهای اعتدالی عنوان کرد و گفت: با روشهای حذفی نمیتوان اعتدال را محقق کرد و علت اینکه دولت یازدهم رویکرد فراجناحی برای خود اتخاذ کرده همین بوده که برای توفیق در تحقق اعتدال باید رویکرد فراجناحی و غیرحذفی داشت و حتی اگر عدهای بخواهند با رفتارشان رویکرد حذفی را به ما تحمیل کنند، باید با آنان مقابله کنیم.<br /> رییس دفتر رییس جمهوری شناسایی آسیبهای اعتدال را لازمه دیگر تحقق اعتدال در جامعه برشمرد و خاطر نشان کرد: گاهی رفتارهایی در برابر تلاش برای تحقق اعتدال سامان داده میشود که به نظر میرسد مقابله با آنها با روشهای بردبارانه امکانپذیر نیست اما نباید از یاد ببریم که این برخوردها باید استثنا باشد و تبدیل به قاعده نشود.<br /> دکتر نهاوندیان افزود: در برابر نگرشهایی که تلاش دارند افراطیگری را رواج دهند، جریان اعتدالگرا باید مرتباً مرزهای خود را بازتعریف کند تا حدود این نگرش با نگرشهای افراطی همواره مشخص و معلوم باشد.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری توجه توأمان به اعتدال فردی و اجتماعی را لازمه دیگر تحقق اعتدال در جامعه دانست و اظهار داشت: اگر انسانهای معتدل نداشته باشیم، نمیتوانیم اعتدال را در عرصه عمومی محقق کنیم، لذا تربیت انسانهای معتدل و کمک به ایجاد محیطهای تربیتی و آموزشی معتدل باید در دستور کار باشد.<br /> رییس دفتر رییس جمهوری در توضیح لازمه دیگر تحقق اعتدال به تأکید بر همگرایی اشاره و تصریح کرد: نباید مدام تقسیمبندیهای سیاسی را پیش بکشیم. اساساً مسایل مبتلا به جامعه از گذشتههایی که این تقسیمبندیها ایجاد شده، تغییر کرده و نیاز به راهکارهای متفاوت از گذشته دارد.<br /> دکتر نهاوندیان گفت: امروز نیاز به حاکمیت اعتدال داریم که تأکید بر مشترکات یکی از اصلیترین لوازم آن است. حرکت اجتماعی همگرا برای تحقق عدالت اجتماعی ضروری است و باید عقل جمعی را به عنوان یک مهم بر زمین مانده ساماندهی کنیم.<br /> سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه باید ساز و کارهای تعقل جمعی در جامعه را تدبیر و تعریف کنیم، اظهار داشت: برای اینکه دوام اعتدال در جامعه تضمین شود، باید بر گسترش درک جمعی از اعتدال و تجربه عقل جمعی دامن بزنیم و این نکته و سایر لوازم مذکور تحقق اعتدال نیاز به جریانسازیهای فکری در چنین همایشها و گردهماییهایی دارد.<br /> http://www.president.ir/fa/825682014-11-19 12:31:258257414183162759