بازدید ریاست جمهوری از مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان مهرورزان

پنحشنبه 14 فروردين 1393 - 13:03

شناسه خبر: 76427