بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فن آورانه و توانمندی های وزارت جهاد کشاورزی : نمایشگاه دستاوردهای جهاد کشاورزی / دستاورد بخش سرم سازی رازی در حوزه واکسن ها و تحقیقات و توانمندی برای صادرات

سه شنبه 24 دی 1398 - 15:39

شناسه خبر: 113357